Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

sarson
1935 afaf
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaunco unco

March 12 2015

sarson
0076 a3f7 500

camodadcomic:

privacy PSA

sarson
4271 756e
Reposted fromrol rol viastylte stylte

March 10 2015

sarson
3675 c7ac
Reposted fromedmund edmund viamisiekmalinowy misiekmalinowy

March 09 2015

sarson
sarson
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim

March 07 2015

sarson
5338 de14 500
look up
sarson
Rzeczywiście.
Rzeczy, wiście.
(Rzeczy wiszą).
3725 cc30 500
Reposted fromannoto annoto viabananaapple bananaapple
sarson
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk – Wystarczy, że jesteś
sarson
7869 85ae 500
Reposted fromrazzorhead razzorhead viazur887 zur887
sarson
5973 ca8f
Reposted frombasara basara viascorpix scorpix

March 05 2015

sarson
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viasavor savor
sarson
3489 1bd5 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viaskins skins
0949 6b73
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapastelina pastelina
sarson
Reposted fromapatia apatia viaSirenensang Sirenensang

March 04 2015

sarson
sarson
3302 eb7c
Reposted fromosaki osaki viamagdak magdak
sarson
9994 5585 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaomg-archy omg-archy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl